odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำวานขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ »

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดอบรมการใช้ระบบบัญชีและการเงิน ระบบให้บริการยื่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรองรับการติดตามหนี้

อ่านต่อ »

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับการอนุมัติ

ประกาศเชิญชวน