odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุร่วมพบปะเยาวชนที่เข้ารับการฝึกงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่

อ่านต่อ »

ประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ »

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุในโครงการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านต่อ »

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับการอนุมัติ

ประกาศเชิญชวน