odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คำถามที่พบบ่อย

  • ผู้กู้สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพภายในวงเงินได้เท่าไหร่
  • รายบุคคล วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท
    รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ผู้ร่วมกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน)
  • การกู้เงินมีดอกเบี้ยเท่าไหร่
  • การกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย