odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

นางสาวดุษณีย์ แก้วรักษา

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการกองทุนผู้สูงอายุ

กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย

กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย

นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ