odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการให้เงินสนับสนุนโครงการ

ประเภทโครงการ
10 ประเภทโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุได้
1.ส่งเสริมการศึกษา 2.เฝ้าระวังเกื้อกูล 3.อนุรักษ์วัฒนธรรม 4.สุขภาพ/กีฬา นันทนาการ 5.ศูนย์อเนกประสงค์
6.ภูมิปัญญา 7.ฝึกอาชีพ 8.จัดตั้ง/พัฒนาเครือข่าย 9.ศึกษาวิจัย 10.สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ

องค์กรเอกชน / องค์กรด้านผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุ
1. กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. กรณีไม่จดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์จากโดยมีส่วนราชการเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 1ปี
หน่วยงานภาครัฐ
1. เป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาคท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ โครงการที่เสนอขอต้องเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ลักษณะโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
1. เนื้อหาโครงการมีความสอดคล้องกัน
2. เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วม
3. เป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
4. เป็นโครงการของภาคเอกชนที่ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากส่วนราชการ หรือแหล่งทุนอื่น
5. เป็นโครงการลักษณะอื่นที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นสมควรให้การสนับสนุน

ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการ