odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนและผลการดำเนินงาน

ผลการสำรวจการขอใช้เงินกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2562 18 Mar 2563 การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2562 18 Mar 2563 การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2561 18 Mar 2563 การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2559 18 Mar 2563 การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2558 18 Mar 2563 การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2558 18 Mar 2563 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีบัญชี 2557 18 Mar 2563 รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2556 18 Mar 2563