odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สถิติผลการดำเนินงานการสนับสนุนโครงการและการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2550 – 2562 (ณ เดือนกันยายน 2562)

ผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2550 – 2562 (ณ เดือนกันยายน 2562) ดังนี้

การกู้ยืมเงินทุน

การกู้ยืมเงินทุน

ปีงบประมาณ

การสนับสนุนโครงการ

ประกอบอาชีพรายบุคคล

ประกอบอาชีพรายกลุ่ม

จำนวน(โครงการ)

จำนวนเงิน(บาท)

จำนวนเงิน(ราย)

จำนวนเงิน(บาท)

จำนวน(กลุ่ม)

จำนวนเงิน(บาท)

2550

40

9,935,415

717

9,500,900

-

-

2551

69

5,504,803

1,560

23,210,209

8

742,560

2552

197

13,111,356

3,138

51,082,208

20

1,871,000

2553

208

11,143,522

4,072

106,554,727

30

2,754,800

2554

117

4,504,905

79,522

253,206,395

15

1,480,000

2555

123

6,964,302

6,357

179,253,360

1

100,00

2556

94

20,157,848

5,843

165,191,900

-

-

2557

250

28,586,118

6,870

198,394,600

-

-

2558

90

9,788,028

6,626

192,410,165

-

-

2559

110

12,355,341

9,269

262,433,165

-

-

2560

182

22,036,116

9,566

263,749,400

-

-

2561

327

33,101,388

9,677

271,845,930

-

-

2562

252

28,891,782

8,991

225,195,000

-

-

รวม

2,059

206,209,789

82,198

2,202,028,134

74

6,948,360