odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมชาย นิลอนันต์ ตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เดิมนายสมชายมีที่ดินจำกัดเพียง 4-5 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการทำนา สวนยางหรือสวนปาล์ม จึงหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นสุขไม่เดือดร้อน ไม่ขัดสน และเหลือเงินเก็บออมจึงเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ไร่นาสวนผสมทำให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ราษฎรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากแนวคิด “ทำด้วยใจ” ยังมาซึ่ง ความอยู่ดีมีกินของตนเองและครอบครัวและสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้