odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดปัตตานี

ชื่อ-สกุล  :   นางบีเดาะ เจะสะแม
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   น้ำบูดู
รายละเอียดการขาย  :   ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเล
ราคา  :   25 บาท/ขวด

60 บาท/ลิตร

250 บาท/แพค

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   25/1 ม.2 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
ติดต่อ  :   089-2967736