odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ รอบที่ 11/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี