odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2565