odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าพะเยาว์ ธนาบูรณ์ อายุ 71 ปี ประกอบอาชีพประดิษฐ์งานประเพณีต่าง ๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอน