odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณยายธรรมนูญ สวัสดิชัย อายุ 88 ปี ประกอบอาชีพค้าขายข้าวซอยและอาหารตามสั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน