odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าบังอร สุทธิกุลธร อายุ 69 ปี และคุณลุงรุ่งศักดิ์ สุทธิกุลธร อายุ 72 ปี ประกอบอาชีพค้าขายน้ำพริกหนุ่มและแคปหมู เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร