odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณลุงเหม็ง แซ่อั้ง อายุ 75 ปี ประกอบอาชีพทำสวนลำไย จังหวัดกำแพงเพชร