odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าอำพันธ์ อิ่มรส อายุ 68 ปี ประกอบอาชีพค้าขายของชำและค้าขายอาหารตามสั่ง จังหวัดกำแพงเพชร