odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าเหรียญ ชาลีนิวัฒน์ อายุ 71 ปี ประกอบอาชีพค้าขายกล้วยแปรรูป จังหวัดกำแพงเพชร