odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าสุจิตรา พินิจประชารมย์ อายุ 65 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบอาชีพหัตถกรรมตุ๊กตาชนเผ่า