odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-สกุล  :   นางบุญสา หล้าทุม
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   กระติบข้าวเหนียว
รายละเอียดการขาย  :   สานกระติบข้าวเหนียว
ราคา  :   80-500 บาท/ใบ
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   156 ม.2 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
ติดต่อ  :   061-9359477