odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดระยอง

ชื่อ-สกุล  :   นายสมุทร อ่อนอ่มสิน
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ปุ๋ย (ถ่านไบโอชาร์)
รายละเอียดการขาย  :   ถ่านชีวภาพ
ราคา  :   20 บาท/ถุง
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   162/2 ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ติดต่อ  :   081-7942009