odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดราชบุรี

ชื่อ-สกุล  :   นางถวิล พุ่มต้นวงค์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   จิ้งหรีด
รายละเอียดการขาย  :   เลี้ยงจิ้งหรีดส่งขาย
ราคา  :   150 บาท/กิโลกรัม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   72 ม.9 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ติดต่อ  :   098-4896635