odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ-สกุล  :   นายผดุง มีลา
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   หนูนาหรือหนูพุก
รายละเอียดการขาย  :   ตัวโตเต็มไวจะมีน้ำหนักตัวละ 1-1.5 กิโลกรัม
ราคา  :   250 บาท/กิโลกรัม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   144/1 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ติดต่อ  :   098-1760193