odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการจัดประชุมส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1