odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ