odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY)องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ