odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting

             กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยมีนางศิริบักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ เป็นประธาน พร้อมด้วยนักวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม