odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 / 2564 ผ่านระบบ Zoom.Meeting
โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีมติเห็นเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้จ่ายแบบเดือนเว้นเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 100 บาทต่อเดือน (2) ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 50 บาทต่อเดือน สำหรับการดำเนินงานระยะยาว เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาการนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้นำมตินี้นำเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรปรับปรุง (ร่าง) แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วมหารือกับกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อนส่งแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ต่อไป