odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ รอบที่ 4/2564 ระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ห้องรับรองกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี