odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุร่วมพบปะเยาวชนที่เข้ารับการฝึกงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่