odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เดือน: สิงหาคม 2564

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติรอบที่ 7/2564

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติรอบที่ 7/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/ 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/ 2564

กองทุนผุ้สูงอายุจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงารกองทุนผู้สุงอายุและระบบรองรับการติดตามหนี้ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ผ่านระบบ Video Conference

กองทุนผุ้สูงอายุจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงารกองทุนผู้สุงอายุและระบบรองรับการติดตามหนี้ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ผ่านระบบ Video Conference

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำวานขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำวานขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดอบรมการใช้ระบบบัญชีและการเงิน ระบบให้บริการยื่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรองรับการติดตามหนี้

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดอบรมการใช้ระบบบัญชีและการเงิน ระบบให้บริการยื่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรองรับการติดตามหนี้

พม. สระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

พม. สระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

ทำสัญญาและจ่ายเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดลำพูน

ทำสัญญาและจ่ายเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดลำพูน

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ ค้าขายหมวกเฟสชิว

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ ค้าขายหมวกเฟสชิว

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเร่งติดตามวงหนี้ค้างชำระจากกองทุนผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเร่งติดตามวงหนี้ค้างชำระจากกองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สุงอายุเข้าร่วมพิธีรับมอบมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

กองทุนผู้สุงอายุเข้าร่วมพิธีรับมอบมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม