odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM