odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนผู้สุงอายุขอเชิญชวนร่วมรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ 1 นาที ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz

กองทุนผู้สุงอายุขอเชิญชวนร่วมรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ 1 นาที ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ในรายการ “รู้ข่าวก้าวทันโลก” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.16 น.