odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนผู้สุงอายุเข้าร่วมพิธีรับมอบมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม