odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผุ้สุงอายุเข้าร่วมการประชุมข้อสังเกคการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 และหารือแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ