odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ จัดอบรมการใช้ระบบบัญชีและการเงิน ระบบให้บริการยื่นขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรองรับการติดตามหนี้