odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเร่งติดตามวงหนี้ค้างชำระจากกองทุนผู้สูงอายุ