odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัน: 3 กันยายน 2564

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการอบรมเชิงปฏิับติการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล จังหวัดเชียงราย ออกอากาศสด วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการอบรมเชิงปฏิับติการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล จังหวัดเชียงราย ออกอากาศสด วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  โครงการอบรมเชิงปฏบัติการสร้างความเข้มแข็ง
  และขยายเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล
  จังหวัดเชียงราย
 • ออกอากาศสด วันที่ 3 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก