odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัน: 6 กันยายน 2564

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พินิจประชารมย์ อายุ 65 ปี หัตถกรรมตุ๊กตาชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกอากาศสด วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พินิจประชารมย์ อายุ 65 ปี หัตถกรรมตุ๊กตาชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกอากาศสด วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสุจิตรา พินิจประชารมย์ อายุ 65 ปี
  อาชีพหัตถกรรมตุ๊กตาชนเผ่า
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ออกอากาศสด วันที่ 6 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • อากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

กองทุนผู้สูงอายุประชุมระบบให้บริการชำระคืนเงินกู้ยืมผู้สูงอายุ ด้วยระบบ Payment ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผ่านระบบ Zoom Meeting

กองทุนผู้สูงอายุประชุมระบบให้บริการชำระคืนเงินกู้ยืมผู้สูงอายุ ด้วยระบบ Payment ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมระบบให้บริการชำระคืนเงินกู้ยืมผู้สูงอายุ ด้วยระบบ Payment ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้าและแกงหมุชะมวง จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศสด วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 20.00 – 20.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้าและแกงหมุชะมวง จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศสด วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 20.00 – 20.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  โครงการฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้าและแกงหมูชะมวง
  จังหวัดจันทบุรี
 • ออกอากาศสด วันที่ 5 กันยายน 2564
 • เวลา 20.00 - 20.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายภาณุพงศ์ ภู่วนิช อายุ 63 ปี จำหน่ายเฟสชิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายภาณุพงศ์ ภู่วนิช อายุ 63 ปี จำหน่ายเฟสชิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายภาณุพงษ์ ภู่วนิช
  อายุ 63 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID