กองทุนผู้สูงอายุจัดอบรมระบบการเงินและบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Video Confernce โปรแกรม Google Meet

กองทุนผู้สูงอายุจัดอบรมระบบการเงินและบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Video Confernce โปรแกรม Google Meet