odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนผู้สูงอายุจัดอบรมระบบการเงินและบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Video Confernce โปรแกรม Google Meet