กองทุนผู้สุงอายุจัดอบรมระบบการเงินและบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting

กองทุนผู้สุงอายุจัดอบรมระบบการเงินและบัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting