odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อบรมระบบการเงินและบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สุงอายุส่วนภูมิภาค