ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ

ประเภท: ประชุม เริ่ม 14 ต.ค. 2563 ถึง 14 ต.ค. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 / 2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี