odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะกรรมการกองทุน

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

นางสุภัทรา แก้วชาญศิลป์

ผู้แทนองค์กรผู้สูงอายุ

แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร

ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ

นางภัทรียา เบญจพลชัย

ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุน

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

นางศิริลักษณ์ มีมาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร

นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์

นางนิติกุล ทองน่วม

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์/สาธารณสุข