กองทุนผู้สูงอายุดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุไว้ตามมาตรา 18 ว่าด้วยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุและมาตรา 20 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบจำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ จำนวน 5 คน

    (1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                        ประธาน

    (2) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                       รองประธาน

    (3) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข                                                              กรรมการ

    (4) ผู้แทนสำนักงบประมาณ                                                    กรรมการ

    (5) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  กรรมการ

       

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน                                                                    

    (6) ผู้แทนองค์กรผู้สูงอายุ
         นางสุภัทรา  แก้วชาญศิลป์                                                                        กรรมการ

    (7) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง
         การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ
         แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร                                                                       กรรมการ

    (8) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์
         นางอุบล หลิมสกุล                                                                                 กรรมการ

    (9) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
          นางสาวชนม์ชนัมม์  สุนทรศารทูล                                                              กรรมการ

    (10) ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุน
           นางจารุนันท์ อึ้งภาภรณ์                                                                          กรรมการ

    (11) ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                                                กรรมการและเลขานุการ


อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้

    (1) บริหารกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

    (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

    (3) รายงานสถานการณ์เงินและการบริการกองทุนต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่ระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด


 

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

ประกอบด้วย

          1. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                             ประธานอนุกรรมการ

             หรือรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุที่อธิบดีมอบหมาย

              (นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์)

          2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ                         รองประธานอนุกรรมการ

              (นางศิริลักษณ์  มีมาก)

          3. ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ                             อนุกรรมการ            

             (นางสาวสุชาดา  ทรรพนันทน์)

          4. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย                                                                        อนุกรรมการ

             สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

             (นางสาวอัจฉริยา สัมพัฒนวรชัย)

          5. นางสาวเยาวลักษณ์  สุขวิวัฒนพร                                                              อนุกรรมการ

             ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ/องค์กรผู้สูงอายุ

          6. นางสาวอรนันท์  อุดมภาพ                                                                        อนุกรรมการ

             ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง

             การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ

          7. นางนิติกุล  ทองน่วม                                                                                อนุกรรมการ

             ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์/สาธารณสุข

          8. นางสาวปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร                                                               อนุกรรมการ

             ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร

          9. นางสาวรติกร  เวชชะ                                                                                อนุกรรมการ

             ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์

          10. นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร                                                                       อนุกรรมการ

              ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุ

          11. นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฏ์                                                                       อนุกรรมการ

              ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์

          12. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการ                                                                      อนุกรรมการและเลขานุการ

              กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

               (นางสาวดุษณีย์  แก้วรักษา)

          13. เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                                                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

              กรมกิจการผู้สูงอายุที่ได้รับมอบหมาย

              ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและคณะกรรมการ

              (นางสาวอารมย์  ชื่นคล้าย)

          14. เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ                                                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

              กรมกิจการผู้สูงอายุที่ได้รับมอบหมาย

              (นายชนาธิป  สุนทรกรัณย์)

    มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

    (1)  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

    (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมอบหมาย