ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มารายงานตัว และเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ตามวันเวลาดังต่อไปนี้
- วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(11 ราย)
                                                                 และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(3 ราย)
- วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(25 ราย) 
                                    เวลา 13.00 - 16.00 น. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(21 ราย)