ประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2565