ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 / 2564