กองทุนผู้สูงอายุ ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรคิว ให้แก่ผู้เข้ารับบริการของกองทุนผู้สูงอายุเป็นวันแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้สูงอายุ