ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560-ปัจจุบัน (จำแนกตามประเภทโครงการ)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ